Bức quan thánh,sâu tuổi, lưu lạc bụi trần , chỉ đợi nhân duyên, tịnh toạ...