Bộ bấm giấy của Mỷ trước 1975 đủ bộ hoàn hảo , xử dụng rất tốt , có 3 hộp đinh , mỗi hộp 5000 cái và móc tháo (0902952405)