Sừng linh dương bọc bạc trạm rồng và gắn 6 nanh sói làm gai trên lưng rồng, nhìn rất đẹp mắt